Regulamin

www. delikatesylosos.pl

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu www.delikatesylosos.pl określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcy, oraz zasady postępowania reklamacyjnego a także reguluje kwestie związane z prowadzeniem sprzedaży na odległość, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Każdy Użytkownik Serwisu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
 3. Kupujący przed zawarciem Umowy Sprzedaży jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 4. Regulamin jest udostępniony Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 5. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: sklep@delikatesylosos.pl lub numerem telefonu: 32 4154410

 

 

§2. Definicje

 

 1. Usługodawca/ Sprzedawca– Profish 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Raciborzu, ul. Starowiejska 131, 47-400 Racibórz NIP 6391809067 REGON 277856440 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy  X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708333
 2. Kupujący- osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca ze Sprzedawcą za pomocą Serwisu umowę sprzedaży na odległość
 3. Serwis/ Sklep internetowy – serwis/ sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.delikatesylosos.pl
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulamin Sklepu internetowego
 5. Użytkownik –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Serwisu
 6. Rejestracja – proces zakładania Konta Klienta przez Użytkownika poprzez formularz rejestracyjny
 7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron
 8. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 9. Towar- dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
 10. Umowa sprzedaży- Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego
 11. Umowa świadczenia usług- Umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu
 12. Konto– usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Kupującego oraz historie jego zamówień

 

§3. Warunki świadczenia Usług za pomocą Serwisu

 

 1. Do korzystania z Usług w Serwisie, niezbędne jest spełnienie następujących, minimalnych wymagań technicznych:

1.1.          posiadanie komputera/laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,

1.2.          posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Apple Safari- zaktualizowanej do najnowszej wersji,

1.3.          posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (dotyczy wyłącznie osób zamierzających zawrzeć umowę sprzedaży osób, które chcą założyć Konto Klienta oraz osób chcących skorzystać z formularza kontaktu lub Newsletter’a)

 1. Dążąc do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych, w czasie których określone funkcjonalności Serwisu mogą być ograniczone albo niedostępne.
 2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, które wynikają z przyczyn od niego niezależnych lub które są spowodowane działaniem siły wyższej, np. pożar, powódź, klęski żywiołowe.
 3. Majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Serwisu, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu są objęte prawami autorskimi ich autorów lub właścicieli. Zabronione jest ich kopiowanie bez zgody osoby uprawnionej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a)     niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)     korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c)     korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy,

d)     korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e)     korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci.

6.     Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód, z uwagi na powyższe zalecamy ostrożne postępowanie i zgłaszanie Usługodawcy wszelkich podejrzanych sytuacji.

§4. Rodzaje i zakres Usług świadczonych za pomocą Serwisu
na rzecz Użytkowników oraz warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników

 

 1. Usługodawca nie pobiera opłat za korzystanie z Serwisu przez Użytkowników. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzenia odpłatności świadczonych w ramach Serwisu Usług, które nastąpi poprzez zmianę niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych w §12 ust.4.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego rozpoczęcia korzystania z Usług Serwisu przez Użytkownika.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego zakończenia korzystania z Usług Serwisu przez Użytkownika.
 4. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących Usług:

4.1.          dokonywania zakupów za pomocą Sklepu Internetowego,

4.2.          założenia Konta pozwalającego na zapisywanie historii swoich zamówień oraz modyfikację danych,

4.3.          przeglądania treści udostępnionych w Serwisie (blog) oraz komentowania tych treści i udostępniania,

4.4.          korzystania z formularzy kontaktowych,

4.5.          korzystania z live chat’u,

4.6.          korzystania z wyszukiwarki Towarów.

 

5.     W celu założenia Konta, Użytkownik zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji za pomocą formularza udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie.

6.     Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

7.     Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie założenia Konta przez Usługodawcę.

8.     Z chwilą otrzymania maila potwierdzającego zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi prowadzenia Konta, a Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta.[MB1] 

9.     Użytkownik, który założył Konto może zgłosić Usługodawcy swoje żądanie w zakresie usunięcia Konta. Usługodawca zrealizuje to żądanie w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

10.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta i Usług nieodpłatnych, w przypadku sprzecznego z prawem działania Użytkownika, w szczególności prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub Towaru, działania przez Użytkownika na szkodę innych osób czy też naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

11.  Zablokowanie dostępu do Konta i Usług nieodpłatnych trwa przez okres niezbędny do wyjaśnienia kwestii, która stanowiła podstawę zablokowania dostępu do Konta i Usług nieodpłatnych. Każdorazowo Usługodawca powiadomi Użytkownika o zablokowaniu Konta i Usług na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

12.  Usługa korzystania z formularza kontaktowego polega na umożliwieniu przez Usługodawcę korzystania przez Użytkowników z formularza kontaktowego, za pomocą którego mogą skontaktować się z Usługodawcą. Do skorzystania z formularza kontaktowego niezbędne jest podanie adresu e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź w ramach złożonego zapytania.

13.  W celu rezygnacji z Usługi korzystania z formularza kontaktowego należy zaprzestać wysyłania zapytań za pomocą formularza kontaktowego.

14.  Usługa korzystania z wyszukiwarki Towarów polega na umożliwieniu przez Usługodawcę korzystania przez Użytkowników z wyszukiwarki Towarów, za pomocą której mogą wyszukiwać Towary zgodnie z zaznaczonymi kryteriami.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługa korzystania z live chat polega na umożliwieniu przez Usługodawcę korzystania przez Użytkowników z chatu obsługiwanego przez platformę zewnętrzną, za pomocą którego Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą. Chat służy jedynie do kontaktu z Usługodawcą, nie jest dopuszczalne dokonywanie za jego pośrednictwem następujących czynności: dokonanie zakupu, złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowie, złożenie reklamacji oraz wycofywanie lub wyrażanie zgód na działania Usługodawcy.
 3. W celu rezygnacji z Usługi korzystania z live chat należy zaprzestać wysyłania wiadomości za pomocą chatu.
 4. Usługa dodawania komentarzy oraz udostępniania wpisów z bloga polega na umożliwieniu Użytkownikowi komentowania dokonanych wpisów na blogu oraz udostępniania ich za pomocą zewnętrznej aplikacji w mediach społecznościowych. Dodawanie komentarzy powinno odbywać się zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu.
 5. W celu rezygnacji z Usługi dodawania komentarzy oraz udostępniania postów należy zaprzestać dodawania komentarzy oraz udostępniania postów.

 

§5.  Zasady składania zamówienia i realizacji umowy sprzedaży

 

1.     Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

2.     Kupujący może robić zakupy w Sklepie internetowym posiadając Konto albo bez konieczności Rejestracji Konta.

3.     W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do założenia Konta indywidualnego.

4.     W przypadku dokonywania zakupów bez Rejestracji należy wypełnić formularz zakupu. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

5.     Kupujący może składać zamówienia za pomocą Sklepu internetowego 7 dni w tygodniu 24h na dobę.

6.     W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towaru zarówno w zakresie rodzaju oraz ilości. Każdy z wybranych Towarów należy dodać do koszyka za pomocą odpowiedniego przycisku. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do koszyka i kontynuować proces składania zamówienia. W kolejnych krokach Kupujący wybiera sposoby dostawy Towaru oraz metody płatności. Na ostatnim etapie Użytkownik jest informowany o łącznej wartości wybranych Towarów oraz kosztów dostawy.

7.     Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

8.     Prezentowane na stronie internetowej Towary nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

9.     Złożenie przez Kupującego zamówienia stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedawcy do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

10.  Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z momentem otrzymania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia.

11.  Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

12.  W razie błędów w zamówieniu lub w danych Kupującego Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca może anulować zamówienie, w miarę możliwości informując o tym Kupującego.

13.  Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu Internetowego była aktualna. W razie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia na Produkt aktualnie niedostępny, Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie bądź drogą e-mailową. W przypadku braku zamówionego towaru Kupujący ma prawo:

a.     żądania zrealizowania umowy sprzedaży z uwzględnieniem opóźnienia albo

b.     odstąpienie od tej umowy i odzyskanie wpłaconej sumy pieniężnej. W tym przypadku pieniądze zostaną Kupującemu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

§6. Warunki i metody płatności

1.     Ceny podane na stronie są podawane w polskich złotych.

2.     Ceny podane na stronie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

3.     Ceny podane na stronie nie zawierają kosztów dostawy oraz opakowania termicznego do transportu świeżych, wędzonych oraz mrożonych ryb i owoców morza.

4.     Ceny mogą ulec zmianie w każdym czasie, nie mają one jednak zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą ceny.

5.     Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące metody płatności:

a.     przelew bankowy za pośrednictwem płatności przelewy 24,

b.   za pośrednictwem kart płatniczych

c.     płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

6.     W przypadku wyboru przez Kupującego płatności określonej w pkt. 5 ust. a, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przy realizacji zamówienia, nie później jednak niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

7.     W przypadku płatności przy odbiorze osobistym Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przed odebraniem towaru, zgodnie z procedurą przyjętą u przewoźnika obsługującego dostawę Towarów.

8.     Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony Produkt. Aby otrzymać fakturę VAT należy zgłosić takie żądanie Sprzedawcy oraz poprawnie wypełnić dane firmy.

9.     Kupujący, który zażąda wystawienia faktury VAT wyraża zgodę na przesłanie jej drogą elektroniczną na podany przy realizacji zamówienia adres e-mail.

10.  W przypadku wyboru przez Kupującego płatności określonej w pkt. 5 ust. b,  operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

§7. Koszt, sposoby i termin dostawy

1.     Dostawa wybranego Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.     Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, zgodnie z cennikiem dostawy.

3.     Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy:

a.     dostawa kurierem po wcześniejszym opłaceniu zamówienia,

b.     dostawa przez Sprzedawcę na terenie miast: Opole, Prudnik, Głubczyce, Kędzierzyn- Koźle, Katowice, Ruda Śląska. Bytom, Katowice, Żory, Zabrze, Knurów, Jastrzębie- Zdrój, Tychy

4.     Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w ciągu 24h od dnia otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania płatności lub w ciągu 24 h od momentu zawarcia umowy sprzedaży w przypadku kiedy następuje płatność przy odbiorze.

5.     Przygotowanie zamówień do wysyłki odbywa się od poniedziałku do czwartku. Oznacza to, że dostawa będzie odbywała się zgodnie z harmonogramem:

a)     zamówienie złożone (i opłacone w przypadku płatności z góry) we wtorek, środę lub czwartek do godziny 12:00  zostanie dostarczone w kolejny dzień roboczy następujący po zamówieniu,

b)     zamówienie złożone (i opłacone w przypadku płatności z góry) we wtorek oraz środę po godzinie 12:00 zostanie dostarczone odpowiednio w czwartek oraz piątek,

c)     zamówienie złożone (i opłacone w przypadku płatności z góry) w czwartek po godzinie 12:30, piątek, sobotę, niedziele oraz poniedziałek  zostanie doręczone w środę,

d)     Powyższy harmonogram dostaw może ulec w okresie przedświątecznym tj. od 1 do 31 grudnia, 2 tygodnie przed świętami wielkanocnymi oraz w tygodniach w których występują dni wolne od pracy.

6.     W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przy odbiorze Kupujący ma obowiązek odebrać i opłacić Towar podczas doręczenia przez Kuriera lub Sprzedawcę.

7.     W przypadku nieodebrania Towaru przy wyborze dostawy z płatnością przy odbiorze Sprzedawca wezwie Kupującego do zapłaty kwoty wynikającej z poniesionych kosztów dostawy w obie strony, tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę zgodnie z art. 491 k.c.

8.     Dostarczymy produkt zgodnie z potwierdzeniem przesyłki w przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w nieprzekraczalnym terminie 72 godzin od dnia otrzymania płatności a przypadku płatności przy odbiorze od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli nastąpią nadzwyczajne okoliczności, które uniemożliwią dostawę we wskazanym terminie Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia nowego terminu umowy lub zwrotu pieniędzy.

9.     Towar wysyłany jest od poniedziałku do czwartku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy dla Rzeczypospolitej Polskiej.

10.  W przypadku wyboru dostawy kurierem Kupujący ma prawo sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia Kupujący może spisać protokół szkody w transporcie oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

11.  Sprzedawca dołączy do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, dowód zakupu obejmujący dostarczane Towary albo prześle dowód zakupu na adres mailowy kupującego.

12.  Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT powinien zadeklarować ten fakt w momencie składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

 

§8. Rękojmia (Reklamacja)

 

1.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi rzeczy wolnej od wad.

2.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

3.     Z uwagi na charakter sprzedawanych Towarów (artykuły spożywcze), w przypadku ujawnienia wady Towaru, Konsument może jedynie złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.

4.     Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5.     Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia w faktyczne posiadanie rzeczy przez Konsumenta.

6.     Reklamacja może być złożona na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

7.     Reklamacja wraz ze zdjęciami wskazującymi na wadę oraz dowodem zakupu powinna zostać przesłana przez formularz reklamacyjny znajdujący się na portalu pod zakładką Reklamacje

8.     W terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów wskazanych w ust. 7 Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uważa się, że żądanie Konsumenta uznano za uzasadnione.

9.     Sprzedawca przekaże Konsumentowi decyzję dot. reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo poprzez odpowiedź pisemną wysłaną na adres zamieszkania Konsumenta.

10.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

11.  Z uwagi na charakterystykę sprzedawanych Towarów (artykuły spożywcze) prosimy o niewysyłanie do nas reklamowanych Towarów. Reklamacja jest rozpatrywana wyłącznie na podstawie przesłanych zdjęć ukazujących wadę lub na podstawie opisu reklamacji.

§ 9. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu zwracanego Towaru do Sprzedawcy.
 2. Termin określony w ust. 1 liczony jest od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta, wskazaną przez niego osobę trzecią lub osobę, której skutecznie doręczono przesyłkę pod adresem Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Sprzedawca korzysta z załącznika o treści wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem maila: sklep@delikatesylosos.pl
 6. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. ryby, przetwory rybne);

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. towary w zamkniętych opakowaniach);

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu towarów, o których mowa w ust. 7 Sprzedawca poinformuje Konsumenta o odmowie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z uwagi na wyłączenie tego uprawnienia.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia zwracanego Towaru.
 4. Jeżeli Konsument, wybrał inny sposób dostawy Towarów niż sposób najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 5. Konsument, który odstąpił od Umowy zobowiązany jest do odesłania Towaru w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło te odstąpienie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. [MB2] 
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.
 8. Koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 9. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 

 1. Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe udostępnione Usługodawcy będą przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usług. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności”.

§ 11. Opinie w sklepie internetowym

 

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

§ 12. Odpowiedzialność Usługodawcy

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:

a)     nieprawidłowego bądź niezgodnego z Regulaminem korzystania z Serwisu przez Użytkownika;

b)     awarii sprzętu Użytkownika;

c)     przerw w działaniu Serwisu spowodowanych siłą wyższą;

d)     działań lub zaniechań Użytkowników;

e)     nieuprawnionego dostęp do Konta Klienta Użytkownika na skutek uzyskania dostępu do loginu oraz hasła przez osoby trzecie, które powstało bez winy Usługodawcy. W przypadku wystąpienia podejrzenia o możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić dane logowania, w tym w szczególności hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej jego działaniami w Serwisie.
 2. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja w tym zakresie może zostać złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail sklep@delikatesylososos.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu, będącego przedmiotem reklamacji. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi. 

 

 § 13. Postanowienia końcowe

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu naruszenia jakichkolwiek praw Konsumenta.
 2. W przypadku niezgodności niniejszych zapisów z prawem powszechnie obowiązującym, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.09.2020.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie na stronie głównej informacji o zmianie Regulaminu.  Użytkownicy posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie regulaminu.
 5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Serwisie.
 6. W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.
 7. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji: 

a)     możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;

b)     wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; oraz

c)     zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw Konsumentów. Bezpłatną pomoc Konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np.  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Użytkownicy będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący Konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.

Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@delikatesylosos.pl

 

Używamy informacji zapisanych z plików cookies aby zapewnić maksymalną wygodę podczas korzystania z naszego sklepu. Dzielimy się informacjami z współpracującymi z nami firmami badawczymi oraz reklamowymi. Korzystając z naszej strony, akceptujesz używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia dotyczące ciasteczek w swojej przeglądarce.